Yon-Ka

Yon-Ka

Hoi­to­la­työs­sä käy­tös­sä­ni on laa­du­kas rans­ka­lai­nen Yon-Ka -hoi­to­la­sar­ja. Yon-Ka tar­jo­aa ihol­le­si luon­non tehok­kaim­mat aines­osat: etee­ri­set öljyt, vita­mii­nit, hedel­mä­ha­pot, poly­fe­no­lit, pep­ti­dit sekä hive­nai­neet. Tehok­kai­den hoi­to­jen tuek­si on hoi­to­las­ta saa­ta­va­na myös laa­duk­kaat ja näky­viä tulok­sia anta­vat Yon-Ka -hoi­to­tuot­teet kotiin. Kun hoi­dot teh­dään sään­nöl­li­ses­ti, oli­pa nii­den väli sit­ten kuu­kausi tai puo­li vuot­ta, ja vali­taan sopi­vat koti­hoi­to­tuot­teet, pääs­tään ihon­hoi­dos­sa näky­viin tulok­siin.

Vuon­na 1954 perus­tet­tu Yon-Ka on edel­lä­kä­vi­jä fytoa­ro­maat­tis­ten hoi­to­tuot­tei­den saral­la. Kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu oman alan­sa huip­puo­saa­ja tar­jo­aa ihol­le­si kas­vien kaik­kein tehok­kaim­mat aines­osat. Yhdes­sä nämä luon­non tehoai­neet saa­vat aikaan tehok­kai­ta hoi­to­tu­lok­sia ja sopi­vat kaik­kein her­kim­mäl­le ja vaa­ti­vim­mal­le­kin ihol­le.

Yon-Kan ihon­hoi­to­tuot­teet sisäl­tä­vät maal­la sekä meres­sä kas­va­vien kas­vien puh­das­ta ener­gi­aa. Nämä kukis­ta, leh­dis­tä, hedel­mis­tä, kuo­ris­ta, juu­ris­ta ja sie­me­nis­tä saa­ta­vat luon­non tehoai­neet pal­jas­ta­vat iho­si todel­li­sen kau­neu­den.

Varaa aikasi helposti netistä