Rolly King - Kestotaivutus

 

Tämä on todel­li­nen vaih­toeh­to asiak­kaal­le, joka ei halua rip­si­pi­den­nyk­siä!
Kes­to­tai­vu­tuk­ses­sa muo­ka­taan ensin tai­vu­tusai­neel­la rip­ses­sä ole­vat sil­lat, jot­ka mää­rit­te­le­vät rip­sen kaa­re­vuu­den. Tämän jäl­keen raken­ne­taan kiin­ni­ty­sai­neel­la uudet sil­lat, joil­la rip­si pysyy toi­vo­tus­sa kaa­re­vuu­des­saan.

Tai­an­omai­nen muu­tos omil­le rip­sil­le ilman rip­si­pi­den­nyk­siä – ROL­LY KING PRO rip­sien kestotai­vu­tuk­sen avul­la! Rip­sien kes­to­tai­vu­tus ei voi olla tämän nopeam­paa, hel­pom­paa ja muka­vam­paa.

Käy­tän­nöl­li­siä tai­vu­tus­muot­te­ja on kol­mea eri kokoa, kai­ken pitui­sil­le rip­sil­le: S, M ja L. Samal­la muo­til­la on valit­ta­vis­sa joko J- tai C-kaa­ri tai­vu­tuk­see­si!

Kau­niin tai­vu­tuk­sen kruu­naat max2originale kera­tii­ni - hoi­to­öl­jyl­lä.

Sinul­le joka et halua rip­si­pi­den­nyk­siä, mah­dol­li­suus pidem­män ja run­saam­man näköi­siin rip­siin ROL­LY KING -kes­to­tai­vu­tuk­sen avul­la! Kes­to­tai­vu­tus on lois­ta­va vaih­toeh­to sinul­le, joka et halua käyt­tää rip­si­pi­den­nyk­siä tai olet esi­mer­kik­si aller­gi­soi­nut rip­si­lii­mal­le.

Tai­vu­tul­sen kes­to riip­puu rip­sien kas­vusyklus­tä. Yleen­sä tai­vu­tuk­sen kes­to on noin 3-6 vkoa!

Nyt myös saa­ta­vil­la kul­mien kes­to­muo­toi­lu. Hoi­dos­sa tai­vu­te­taan omat kul­ma­kar­vat uudel­leen pysy­mään muo­dos­sa! Kes­to, hoi­to-ohjeet sekä tuot­teet ovat samat kuin rip­sien kes­to­tai­vu­tuk­ses­sa.

Suo­si­tel­laan, että saa­vut käsit­te­lyyn ilman sil­mä­meik­kiä. Var­sin­kin veden­kes­tä­vän sil­mä­mei­kin pois­ta­mi­nen voi hei­ken­tää tai­vu­tuk­sen kes­toa. Pois­ta pii­lo­la­sit käsit­te­lyn ajak­si. Rip­siä ei tule kas­tel­la 12 tun­tiin käsit­te­lyn jäl­keen sekä uimis­ta tulee vält­tää 48h käsit­te­lyyn jäl­keen.