Kasvohoidot

Kasvohoidot

Täydellinen Yon-ka Le Grand Classique - Kasvohoito

89 €
1h 15 min

Yon-Ka on iha­nan rai­kas, yrt­ti­nen ja laa­du­kas kas­vo- ja var­ta­lo­tuo­te­sar­ja Rans­kas­ta. Anna aro­maat­tis­ten tuok­su­jen hem­mo­tel­la ja hoi­taa ihoa­si!

Sis. Alku­puh­dis­tus, kak­sois­kuo­rin­ta, tehoai­neet ja see­ru­mit, naa­mio sekä ren­tou­tut­ta­va hie­ron­ta.

Kos­me­to­lo­gi valit­see juu­ri sinun kas­vo­je­si ihoa hel­li­vät tuot­teet.

Täydellinen Yon-ka Vegaaninen - Kasvohoito

89 €

1h 15 min

Vegaa­ni­sil­la tuot­teil­la juu­ri sinul­le teh­ty kas­vo­hoi­to! Anna iha­nien aro­maat­ti­sien tuok­su­jen hem­mo­tel­la ja hoi­taa ihoa­si! sis. alku­puh­dis­tus, kak­sois­kuo­rin­ta, tehoai­neet ja see­ru­mit, naa­mio sekä ren­tout­ta­va hie­ron­ta. 

Yon-ka Essential White - kasvohoito

110 € 

1h

Ihoa kir­kas­ta­va ja pig­ment­ti­muu­tok­sia vaa­len­ta­va kas­vo­hoi­to. Hoi­to sisäl­tää tupla­kuo­rin­nan ihon kir­kas­ta­mi­sek­si, eri­kois­kä­sit­te­lyt pig­ment­ti­muu­tok­sil­le, hoi­to­kä­sit­te­lyn myös käm­men­se­lil­le sekä ren­tout­ta­van hie­ron­nan. 

Suo­si­tel­laan ehdot­to­mas­ti par­haan lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si Essen­tial Whi­tea sar­ja­hoi­toi­na.

Yon-ka Alpha Vital - kasvohoito

110 €

1h

Kir­kas­ta­va ja kos­teut­ta­va Alp­ha Vital- hedel­mä­hap­po kas­vo­hoi­to uudis­taa ihoa tehok­kaas­ti, samal­la kos­teut­taen tehok­kaas­ti, tasoit­taen ihon pin­taa ja väriä.  Sopii erin­omai­ses­ti ennen juh­lia ihoa kir­kas­ta­maan tai vuo­de­nai­ko­jen vaih­tues­sa tai mil­loin vain yllä­pi­tä­vä­nä ja ren­tout­ta­va­na hoi­to­na. Hoi­to sisäl­tää alku­puh­dis­tuk­sen, kak­sois­kuo­rin­nan, hie­ron­nan, eri­kois­naa­mion ja lop­pu­voi­teen.

Dermaviduals kasvohoito

1h 15 min läh­tö­hin­ta 60€ + hoi­dos­sa käy­te­tyt tuot­teet (15€-maksimissaan 60€)

YKSI­LÖL­LI­SET DER­MA­VI­DUALS- KAS­VO­HOI­DOT

(Hoi­toon kuu­luu kul­mien muo­toi­lu)

Inno­va­tii­vi­set der­ma­vi­duals- tuot­teet perus­tu­vat kor­neo­te­ra­pi­aan ( ihon tie­tee­seen) sekä der­ma­to­lo­gi­seen iho­tun­te­muk­seen. Tuot­teet sisäl­tä­vät ihon omia fysio­lo­gi­sia raa­ka-ainei­ta, jot­ka palaut­ta­vat ihon luon­nol­li­sen tasa­pai­non ja edis­tä­vät ihon omaa uusiu­tu­mis­ta ja solu­toi­min­taa, sekä hoi­ta­vat ja ehkäi­se­vät tehok­kaas­ti iho-ongel­mia ja ihon häi­riö­ti­lo­ja.

der­ma­vi­duals-tuot­teet eivät sisäl­lä hajus­tei­ta, säi­lön­tä­ai­nei­ta, väriai­nei­ta, mine­raa­liöl­jy­jä, sili­ko­nia, amii­ne­ja tai emul­gaat­to­rei­ta. Tuot­teet sopi­vat näin ollen erit­täin hyvin myös herk­käi­hoi­sel­le, atoo­pi­kol­le ja aller­gi­sel­le.

Jokai­sen iho on uniik­ki, sik­si der­ma­vi­duals- kas­vo­hoi­toi­hin tuot­teet vali­taan yksi­löl­li­ses­ti iho­tyy­pin ja ihon tar­pei­den mukai­ses­ti. Hoi­don hin­ta mää­räy­tyy hoi­dos­sa käy­tet­tä­vien tuot­tei­den mukaan.

der­ma­vi­duals Atoop­pi­sen ihon hoi­to                      30 €

der­ma­vi­duals Rocacea - ihon hoi­to                          30 €

der­ma­vi­duals Cou­pe­ro­sa - ihon hoi­to                     30 €

der­ma­vi­duals Anti - Aging - hoi­to                              40 €

der­ma­vi­duals Psoriasis/Kuivan - ihon hoi­to         40 €

der­ma­vi­duals Acne - ihon hoi­to                                 40€

 

Päivän piristys - kasvohoito

55 €
45 min

Timant­ti­hion­ta kuo­rii hel­lä­va­rai­ses­ti ja tehok­kaas­ti kuol­leen iho­so­lu­kon ihon pin­nal­ta. Sis. Puh­dis­tus, kuo­rin­ta, naa­mio ja voi­teet.

Ripsien värjäys kasvohoidon yhteydessä

12 €
30 min

Rip­sien vär­jäys Com­bi­nal kes­to­vä­ril­lä.

Kulmien muotoilu ja värjäys kasvohoidon yhteydessä

15 €
30 min

Kul­mien muo­toi­lu ja vär­jäys Com­bi­nal kes­to­vä­ril­lä.

Ripsien ja kulmien muotoilu ja värjäys kasvohoidon yhteydessä

20 €
30 min

Rip­sien ja kul­mien vär­jäys Com­bi­nal kes­to­vä­ril­lä sekä kul­mien muo­toi­lu.

Huulikarvojen sokerointi kasvohoidon yhteydessä

10 €
15 min

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä teh­tä­vä ylä­huu­len soke­roin­ti. Soke­roin­ti on hel­lä­va­rai­nen kar­vo­jen­pois­to­me­ne­tel­mä.

Kulmakarvojen siistiminen sokeroinnilla

10 €

15 min

Oiva lisä kas­vo­hoi­too­si jos luo­mel­la­si on pal­jon pie­niä vaa­lei­ta kar­vo­ja! 

Ultraääni imeytyshoito kasvohoidon yhteydessä

25 €

20 min

Ult­ra­ää­ni-imey­tys­hoi­dol­la tar­koi­te­taan teho-ainei­den imeyt­tä­mis­tä ihoon. Iho tar­vit­see jos­kus lisä­buus­tia ja apua esi­mer­kik­si kos­teut­ta­vien, kiin­teyt­tä­vien tai rau­hoit­ta­vien tuot­tei­den imeyt­tä­mi­seen. Lois­ta­va valin­ta, kos­me­to­lo­gin suo­sit­te­le­ma!

Timanttihionta kasvohoidon yhteydessä

25 €
20 min

Timant­ti­hion­ta kuo­rii hel­lä­va­rai­ses­ti ja tehok­kaas­ti kuol­leen iho­so­lu­kon ihon pin­nal­ta. Teho­kas mus­ta­päi­den pois­toon!

    Varaa aikasi helposti netistä