Dermaviduals – Tiede kohtaa Kauneuden

Etsitkö jotain poikkeuksellista?

Lajinsa paras kasvohoitomenetelmä

SKY-Kos­me­to­lo­gi -leh­den toi­mi­tus pal­kit­si der­ma­vi­duals® -ihon­hoi­to­me­ne­tel­män ainut­laa­tui­se­na: ”Ammat­ti­mai­nen ja ainut­laa­tui­nen kor­neo­te­ra­pi­aan poh­jau­tu­va hoi­to­me­ne­tel­mä on yhtä aikaa klas­si­nen ja nykyi­hon­hoi­don yti­mes­sä.”

Dermaviduals tuotteissa ei ole:

~ EI hajus­tei­ta, joka on ylei­sin her­kis­tä­vä teki­jä. Osa tuot­teis­ta sisäl­tää esim. veh­nä­nal­kio­öl­jy­te­ho­tii­vis­te vain omi­nais­tuok­sun.

~ EI säi­lön­tä­ai­nei­ta, jot­ka ovat tut­ki­tus­ti toi­sek­si eni­ten her­kis­ty­mis­reak­tioi­ta aikaan saa­via aine­so­sia.

~ EI emul­gaat­to­rei­ta, tavan­omai­sis­sa voi­teis­sa käy­te­tään emul­gaat­to­rei­ta tasa­pai­noit­ta­maan. Ne kerään­ty­vät ihoon ja ihoa puh­dis­tet­taes­sa liu­ot­ta­vat myös ihon omia lipi­de­jä, mikä hei­ken­tää ja ehkäi­see voi­tei­den tehoa.

~ EI mine­raa­liöl­jy­jä eikä sili­ko­nia, sil­lä nämä aiheut­ta­vat ihon tuk­keu­tu­mis­ta kos­ka hidas­ta­vat ihon toi­min­taa. Sekä aiheut­ta­vat kui­vu­mis­ta ja ihon kos­teus­pi­toi­suu­den las­kua.

~ EI väriai­nei­ta, eikä eläin­ko­kei­ta! Der­ma­vi­duals perus­tuu ns. DMS - raken­tee­seen (Der­ma Membra­ne Struc­tu­re), eli voi­tei­den raken­ne vas­taa ihon sar­veis­so­lu­kon ja solu­jen väliai­nei­den luon­nol­lis­ta koos­tu­mus­ta. Voi­teet sulau­tu­vat suo­raan ihoon.

Räätälöidään sinulle oma hoitovoide!

Vuo­den­ajan ja ihon kun­non mukaan dermaviduals®-kosmetologi suun­nit­te­lee iho­si hoi­don juu­ri sen het­kis­tä tar­vet­ta vas­taa­vak­si. Saat aivan oman, tulok­sel­li­sen ihon­hoi­to-ohjel­man myös kotiin. der­ma­vi­duals® tar­jo­aa luke­mat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia monen­lai­siin hoi­toi­hin: eri­lai­sil­la vai­ku­tusai­neil­la hoi­to­voi­teet rää­tä­löi­dään täy­sin yksi­löl­li­ses­ti. Vai­ku­tusai­ne­vaih­toeh­to­ja - ja yhdis­tel­miä - on kym­me­niä!

Loistavat hoitotulokset arimmillekin ihoille

Kor­neo­te­ra­peut­ti­sen hoi­to­me­ne­tel­män idea on hoi­taa ensin ihon sar­veis­ker­ros kun­toon, jol­loin iho kun­tou­tuu myös pin­nan alta. Hoi­to­tuot­tei­den teh­tä­vä on ennal­taeh­käis­tä ihon häi­riöi­tä, suo­ja­ta ja säi­lyt­tää iho hyvä­kun­toi­se­na. Poik­keuk­sel­li­sen dermaviduals®-ihonhoitosarjasta tekee se, että se sopii myös erit­täin her­kil­le, aller­gi­sil­le ihoil­le. Tuot­teis­sa ei käy­te­tä lain­kaan ihol­le vie­rai­ta ainei­ta, vaan ainoas­taan hyvin sie­det­ty­jä, fysio­lo­gi­sia aineo­sia: dermaviduals®-ihonhoitotuotteissa ei käy­te­tä säi­lön­tä­ai­nei­ta, emul­gaat­to­rei­ta, mine­raa­liöl­jy­jä, sili­ko­nia, väriai­nei­ta eikä hajus­tei­ta.

Luotettavaa kauneutta ihonhoidon asiantuntijoilta

der­ma­vi­duals® -ihon­hoi­to­me­ne­tel­män kehit­tä­jän, sak­sa­lai­sen kemian toh­to­ri Hans Lau­tensch­lä­ge­rin yli 200 tie­teel­lis­tä jul­kai­sua ja patent­tia ker­to­vat elä­män­työs­tä kan­sain­vä­li­ses­ti arvos­tet­tu­na tut­ki­ja­na far­ma­seut­tis­ten vai­ku­tusai­neit­ten ja fos­fa­ti­dyy­li­ko­lii­ni­pi­tois­ten lää­ke- ja ihon­hoi­toai­neit­ten kehit­tä­jä­nä. dermaviduals®-tuotteita on saa­ta­va­na kaik­kial­la maa­il­mas­sa ainoas­taan kor­neo­te­ra­pi­aan pereh­ty­neil­tä der­ma­to­lo­geil­ta, kos­me­to­lo­geil­ta ja kos­me­tii­kan eri­kois­liik­keis­tä. Suo­mes­sa koke­mus­ta hoi­to­me­ne­tel­mäs­tä ja hyvis­tä hoi­to­tu­lok­sis­ta on jo vuo­des­ta 2001 alkaen. Tut­ki­musar­tik­ke­lei­ta ja pal­jon taus­ta­tie­toa, sekä esi­mer­kik­si tuo­te­koh­tai­set aineo­sa­luet­te­lot (INCI), löy­dät osoit­tees­ta www.dermaviduals.com. Voit lukea lisää riip­pu­ma­ton­ta tie­toa kor­neo­te­ra­pias­ta www.corneotherapy.org -sivuil­ta.

Varaa aikasi helposti netistä